Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W IDEA-TECH MARIUSZ TUŁAZA

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 z dnia 72 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). Naszym celem jest umożliwienie Państwu pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Państwu skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa. Poniżej przedstawiamy informacje w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administrator danych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest IDEA-TECH MARIUSZ TUŁAZA ul. Lutycka 95, 60-478 Poznań NIP: 7811217323, REGON 302056691. Oznacza to, że posługujemy się informacjami pozwalającymi Państwa zidentyfikować, udostępnionymi nam przez Państwa m.in. podczas zawarcia i w trakcie trwania łączącej nas umowy.

 2. Kontakt do Administratora drogą elektroniczną lub tradycyjną

  W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami: korespondencyjnie pod adresem: IDEA-TECH MARIUSZ TUŁAZA ul. Lutycka 95, 60-478 Poznań lub e-mailem: biuro@idea-tech.pl

 3. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w różnych celach. Potrzebujemy ich m.in. podczas nawiązywania kontaktu z nami, zawarcia i wykonania łączącej nas umowy lub podczas postępowania rekrutacyjnego.

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest co do zasady zgoda lub konieczność wykonania umowy. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możecie zawsze ją odwołać. Gdy wpłynie do nas taka prośba, Państwa dane zostaną usunięte (chyba, że będziemy musieli je zachować ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub nasz prawnie uzasadniony interes). Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje, wobec tego, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe w poszczególnych przypadkach:

  POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

  1. Źródło pochodzenia danych
   Dane osobowe pozyskujemy poprzez dostarczone przez Państwa CV podczas procesu zatrudnienia.

  2. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
   Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Brak wyrażenia zgody uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

   Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

  3. Odbiorcy danych osobowych
   Pracownicy odpowiedzialni za rekrutację jak i bezpośredni przełożony.

  4. Okres przechowywania danych osobowych
   Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania rekrutacji, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od dany nadesłania dokumentów aplikacyjnych.

  5. Prawa osób, których dane dotyczą
   Mają Państwo:

   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   5. prawo do przenoszenia danych;
   6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   7. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

   Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@idea-tech.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  6. Informacja o wymogu podania danych
   Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

  7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
   Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Oznacza to, że Administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które przetwarzałaby Państwa dane osobowe i samodzielnie je analizowały w celu rozpatrzenia Państwa aplikacji w ramach postępowania rekrutacyjnego. Administrator nie wykorzystuje również systemów informatycznych, które automatycznie podejmowałyby decyzje o przyjęciu Państwa do pracy. Wszelkie decyzje dotyczące rozpatrzenia Państwa aplikacji podejmują tylko i wyłącznie osoby odpowiedzialne za proces rekrutacji na podstawie własnej oceny Państwa aplikacji oraz informacji uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego.

  KONTAKT z NAMI

  1. Źródło pochodzenia danych
   Dane osobowe pozyskujemy w ramach kontaktu z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Administratora lub drogą e-mailową.

  2. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
   Dane kontaktowe pozyskane od osób fizycznych, w zakresie niezbędnym do przyjęcia kontaktu/zapytania i jego realizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

  3. Odbiorcy danych osobowych
   Pracownicy Administratora odpowiedzialni za obsługę świadczonych towarów lub usług.

  4. Okres przechowywania danych osobowych
   Tak długo, jak będzie potrzeba ocena historii współpracy z kontrahentem. Maksimum 10 lat od zakończenia prowadzenia korespondencji.

  5. Prawa osób, których dane dotyczą
   Mają Państwo:

   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   5. prawo do przenoszenia danych;
   6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   7. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

   Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@idea-tech.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  6. Informacja o wymogu podania danych
   Podanie przez Państwa danych niezbędnych do przesłania zapytania jest obowiązkowe. Niepodanie danych wymaganych do przesłania zapytania spowoduje, brak możliwości przygotowania oferty.

  7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
   Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

  SPRZEDAŻ TOWARÓW i USŁUG (WYKONANIE UMOWY LUB PODJĘCIE DZIAŁAŃ PRZED ZAWARCIEM UMOWY)

  1. Źródło pochodzenia danych
   Dane osobowe pozyskujemy od nabywców oferowanych towarów i usług.

  2. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
   Dane kontaktowe pozyskane do osób fizycznych, w zakresie niezbędnym do realizacji sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

  3. Odbiorcy danych osobowych
   Pracownicy Administratora odpowiedzialni za sprzedaż oferowanych towarów lub usług, firmy kurierskie i transportowe, biuro rachunkowe oraz operatorzy płatności z którymi aktualnie współpracujemy lub nawiążemy współpracę.

  4. Okres przechowywania danych osobowych
   Na czas obowiązywania zawartej umowy lub po zakończeniu umowy w celu dochodzenia roszczeń / obowiązku rachunkowego i podatkowego / archiwizowania maksymalnie do 10 lat.

  5. Prawa osób, których dane dotyczą
   Mają Państwo:

   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   5. prawo do przenoszenia danych;
   6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   7. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

   Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@idea-tech.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  6. Informacja o wymogu podania danych
   Podanie przez Państwa danych niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży jest obowiązkowe. Niepodanie danych wymaganych do realizacji umowy spowoduje, że nie będziemy w stanie zrealizować Państwa zamówienia.

  7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
   Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 4. Bezpieczeństwo danych

  Firma stosuje zabezpieczenia techniczne serwerów oraz komputerów przez używanie haseł dostępowych. Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych przed ich utratą, zmianą, kradzieżą lub dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międynarodowej. Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 5. Dodatkowe informacje w sprawie danych osobowych

  Jeśli masz pytania lub prośby dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, możesz skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej: IDEA-TECH MARIUSZ TUŁAZA ul. Lutycka 95, 60-478 Poznań, e-mail: biuro@idea-tech.pl

 6. Dostęp osób trzecich do danych osobowych

  W zależności od sytuacji Państwa dane osobowe przetwarzane będą nie tylko przez naszych pracowników, ale również przez inne podmioty z którymi współpracujemy (firmy kurierskie, operatorzy płatności, biuro rachunkowe). w takich przypadkach dokładamy wszelkich starań, aby nasi usługodawcy przestrzegali przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane administracji publicznej w związku z koniecznością wykonania obowiązków prawnych lub w ramach konkretnego postępowania wszczętego przez określony organ. Zapewniamy, że nie sprzedajemy Państwa danych osobowych ani nie udostępniamy ich nieupoważnionym osobom i podmiotom.

 7. Dzieci

  Nie jesteśmy zainteresowani zbieraniem danych osobowych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli dowiemy się, że takie dane zostały nam przekazane bez zgody rodziców bądź opiekunów prawnych, niezwłocznie je usuniemy.

 8. Zmiany treści w obowiązku informacyjnym

  Dokładamy wszelkich starań, aby obowiązek informacyjny zawierał najnowsze informacje, dlatego aktualizujemy go na bieżąco. Jednak, jeśli zauważycie Państwo, że treść nie jest aktualna, prosimy o kontakt, co ułatwi nam jego zaktualizowanie.

 9. Cookies

  Na naszych stronach wykorzystujemy pliki cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych umożliwiających identyfikację osób. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.